+420 739 360 010 | info@salutempharma.cz

Nakúpte ešte za 1000 Kč pre dopravu ZADARMO!
0
My Cart
0
×
 x 

0
Dokončit objednávku
MY_VMMENU_TITLE


Ochrana osobných údajov v e-shope Salutem Pharma

I. Úvod

 1. Účelom tohoto dokumentu Ochrana osobných údajov v e-shope Salutem Pharma (ďalej len „zásady“) je podrobné vysvetlenie podmienok spracovania osobníýh údajov, ku ktorému dochádza zo strany spoločnosti Salutem Pharma s.r.o., so sídlom Nádražní 1088, 73801 Frýdek-Místek, identifikačné číslo: 03844013, zapísané v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Ostrave, oddiel C, vložka 61581(ďalej len „správca“), pri prevádzkovaní e-shopu Salutem Pharma umiesteného na stránkach salutempharma.cz(ďalej len „e-shop“). Správca určuje účel a prostriedky spracovania osobných údajov v e-shopu.
 2. Pri prevádzkovaní e-shopu sú spracovávané osobné údaje zákazníka, ktorý je fyzickou osobou a ktorý urobí v e-shopu nákup či rezerváciu tovaru (ďalej tiež len „zákazník“ či „subjekt“). Osobným údajom je akákoľvek informácia týkajúca sa určeného alebo určiteľného subjektu údajov. Subjekt sa považuje za určený alebo určiteľný, ak je možné subjekt priamo či nepriamo identifikovať hlavne na základe čísla, kódu alebo jedného či viacerých prvkov, špecifických pre jeho fyzickú, fyziologickú, psychickú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu; osobným údajom je napríklad meno, priezvisko, e-mail, mobilný telefón; osobným údajom môže v spojení s ďalším osobným údajom byť i údaj o nákupnej preferencii (spolu ďalej len „osobný údaj“ či „údaj“).
 3. Osobné údaje subjektu sú spracovávané v súlade s týmito zásadami. Spracovaním osobných údajov je akákoľvek operácia alebo sústava operácií  vykonaná s osobnými údajmi automatizovane alebo manuálne, prostriedkami výpočtovej techniky i inými prostriedkami, a to hlavne zhromažďovanie, ukladanie na nosiče informácií, sprístupňovanie, úprava alebo pozmeňovanie, vyhľadávanie, používanie, prenos, uchovávanie, triedenie alebo kombinovanie, blokovanie a likvidácia (ďalej len „spracovanie“).
 4. Subjekt je povinný si tieto zásady starostlivo preštudovať skôr, než urobí nákup či rezerváciu tovaru v e-shope (nákup a rezervácia spolu ďalej len „transakcia“) či než udelí súhlas. V prípade, že subjekt ktorémukoľvek bodu alebo podmienke podľa týchto zásad nerozumie, môže sa obrátiť na správcu na kontaktoch uvedených nižšie.
 5. K ochrane poskytnutých osobných údajov pristupuje správca s vysokou starostlivosťou. Osobné údaje sú správcom spracovávané transparentne a v súlade s príslušnou účinnou právnou úpravou.
 6. Správca zásadne zhromažďuje len tie osobné údaje, ktoré skutočne potrebuje k stanovenému účelu. Správca všetko robí tak, aby priebežne hodnotil spracovanie, ako už  z hľadiska náležitého zabezpečenia, minimalizácie osobných údajov, tak i z hľadiska transparentnosti, korektnosti a zákonnosti.  Správca dodržuje zásadu zodpovednosti, integrity, dôvernosti, presnosti a obmedzenia uložení.
 7. Správca pri prevádzkovaní e-shopu nespracováva zvláštne kategórie osobných údajov, ktorými sú údaje vypovedajúce o rasovom alebo etnickom pôvode, politických názoroch, členstve v odboroch, náboženskom vyznaní či filozofickom presvedčení, zdravotnom stave, sexuálnom živote či sexuálnej orientácii subjektu. V rámci prevádzkovaní e-shopu sú síce spracovávané okrem iného i údaje o liekoch, zdravotníckych pomôckach a potravinách pre zvláštne medicínske účely (spolu ďalej len „prípravok“), ktoré si zákazník objednal, tieto údaje však nevypovedajú o zdravotnom stave zákazníka, pretože správcom nie je zisťované, pre koho je daný prípravok určený a ani k takémuto zisteniu nie je možné pri spracovaní údajov pre daný účel prísť. Ak zákazník napr. objedná v e-shope prípravok, ktorý je určený pre jeho rodinného príslušníka, objednávka bude správcom zaznamenaná s údajmi zákazníka, ktorý ju urobil, avšak táto skutočnosť nevypovedá o zdravotnom stave tohto zákazníka.
 8. Správca je oprávnený zbierať do databáze údaje získané z registrácii zákazníkov.
 9. Tieto zásady sú platné a účinné od 24.05.2018. Správca je oprávnený v prípade potreby zásady zmeniť, avšak toto nemá dopad na podmienky už odsúhlaseného spracovania. Pri používaní e-shopu je subjekt povinný znenie zásad pravidelne kontrolovať.

II. Kontaktné údaje správcu

 • Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce:

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Telefónne číslo: +420 739 360 010

Salutem Pharma s.r.o.,

Nádražní 1088, 73801 Frýdek-Místek

III. Spracovávané osobné údaje, právny základ, účely a doba spracovania

 1. Nákup tovaru
 • S cieľom prijatia objednávky, uzavretia a plnenia kúpnej zmluvy so zákazníkom správca spracováva osobné údaje zákazníka v nasledujúcom rozsahu:
  • meno, priezvisko, telefónne číslo a e-mailová adresa zákazníka;
  • údaje o objednanom tovare (druh, množstvo, cena);
  • údaj o zvolenej platobnej metóde;
  • údaj o zvolenom spôsobe dodania tovaru;
  • fakturačná adresa (ulica, popisné číslo, mesto PSČ);
  • dodacia adresa, pokiaľ je tovar zasielaný na adresu určenú zákazníkom a táto adresa sa líši od fakturačnej adresy;
  • údaj o mieste, kde si zákazník praje tovar vyzdvihnúť, pokiaľ zákazník zvolí možnosť osobného odberu;
  • údaj o firme, IČ a DIČ, pokiaľ ho zákazník uvedie;
  • prípadná poznámka k objednávke, pokiaľ ju zákazník uvedie;
  • údaj o komunikácii medzi správcom a zákazníkom súvisiaci s nákupom.
 • Poskytnutie a spracovanie týchto osobných údajov je nevyhnutné na naplnenie vyššie uvedeného účelu. Spracovanie osobných údajov je súčasne nutné na vykonávanie opatrení prijatých pred uzatvorením zmluvy a na plnenie zmluvy uzatvorenej medzi zákazníkom a správcom, na plnenie povinností správcu vyplývajúcich z právnych predpisov, a to hlavne z predpisov upravujúcich poskytovanie zdravotných služieb, zachádzanie s liekmi a ochranu spotrebiteľa, a rovnako na  ochranu oprávnených záujmov správcu z dôvodu preukázania súladu pri kontrolách zo strany orgánov dozoru a na obhajobu a výkon práv správcu.
 • Údaje uvedené v tomto odstavci III.1. správca spracováva po dobu 5 rokov od uzatvorenia kúpnej zmluvy. Daňové doklady, ktoré môžu obsahovať osobné údaje, sa potom uchovávajú po dobu 10 rokov od konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa plnenie uskutočnilo.
 1. Rezervácia tovaru
 • Kvôli prijatiu a vybaveniu rezervácie zákazníka správca spracováva osobné údaje zákazníka v nasledujúcom rozsahu:
  • meno, priezvisko, telefónne číslo a e-mailová adresa zákazníka;
  • údaje o rezervovanom tovare (druh, množstvo, cena);
  • údaj o lekárni, v ktorej si zákazník praje tovar rezervovať;
  • prípadná poznámka k rezervácii, pokiaľ ju zákazník uvedie;
  • údaj o komunikácii medzi správcom a zákazníkom súvisiaci s rezerváciou.
 • Poskytnutie a spracovanie týchto osobných údajov je nevyhnutné na naplnenie vyššie uvedeného účelu. Spracovanie osobných údajov je súčasne nutné na vykonanie opatrení prijatých pred uzatvorením zmluvy a na plnenie zmluvy uzatvorenej medzi zákazníkom a správcom, na plnenie povinností správcu vyplývajúcich z právnych predpisov, a to hlavne z predpisov upravujúcich poskytovanie zdravotných služieb, zachádzanie s liekmi a ochranu spotrebiteľa, a rovnako na ochranu oprávnených záujmov správcu z dôvodu preukázania súladu pri kontrolách zo strany orgánov dozoru a na obhajobu a výkon práv správcu.
 • Údaje uvedené v tomto odstavci III.2. správca spracováva po dobu 5 rokov od vybavenia rezervácie.
 1. Reklamácie a odstúpenie od zmluvy
 • S cieľom vybavenia reklamácie zákazníka správca spracováva osobné údaje zákazníka v nasledujúcom rozsahu:
  • meno a priezvisko zákazníka;
  • kontaktné údaje zákazníka (adresa bydlisko, e-mailová adresa a/alebo telefónne číslo);
  • údaj o reklamovanom tovare, vrátane nadobúdacej ceny tovaru a dáta predaja tovaru;
  • údaj o dôvodoch reklamácie a požiadavku zákazníka na spôsob vybavenia reklamácie;
  • údaj o dátume, kedy bola reklamácia vybavená a o spôsobe jej vybavenia.
 • Ak zákazník odstúpi od zmluvy uzatvorenej so správcom, správca kvôli vybaveniu súvisiacich úkonov spracováva osobné údaje zákazníka v nasledujúcom rozsahu:
  • meno a priezvisko zákazníka;
  • údaj o tovare, ktorého sa odstúpenie týka, vrátane obstarávacej ceny tovaru a dáta predaja tovaru;
  • údaj o spôsobe vrátenia peňazí zákazníkovi.

Správca spracováva tiež:

 • adresu bydliska zákazníka;
 • číslo účtu zákazníka;
 • kontaktné údaje zákazníka (e-mail a/alebo telefónne číslo).
 • Poskytnutie a spracovanie týchto osobných údajov je nevyhnutné na naplnenie vyššie uvedených účelov. Spracovanie osobných údajov je súčasne nutné na  plnenie zmluvy uzatvorenej medzi zákazníkom a správcom, na plnenie povinností správcu vyplývajúcich z právnych predpisov, a to hlavne z predpisov upravujúcich poskytovanie zdravotných služieb, zachádzanie s liekmi a ochranu spotrebiteľa, a rovnako na ochranu oprávnených záujmov správcu z dôvodu preukázania súladu pri kontrolách zo strany orgánov dozoru a na obhajobu a výkon práv správcu.
 • Poskytnutie osobných údajov je tak povinné a v prípade neposkytnutia požadovaných údajov nemôže prísť k uplatneniu práv zákazníka, ktoré mu vznikli zo zmluvy uzatvorenej so správcom.
 • Údaje uvedené v tomto odstavci III.3. správca zapracováva po dobu 5 rokov od vybavenia reklamácie či odstúpenia od zmluvy.
 1. Marketing
 • Pokiaľ zákazník udelí správcovi súhlas so spracovaním jeho osobných údajov na  marketingové účely, správca zákazníka oslovuje s ponukami zliav, výhod či iných akcií a s informáciami o produktoch a službách správcu či iných osôb, pričom tieto ponuky a informácie sú prispôsobované individuálnym záujmom zákazníka. Toto oslovovanie je vykonávané hlavne formou zasielania profilovaných obchodných informácií elektronickými prostriedkami (telefón, e-mailová adresa), môžu však byť využité i iné spôsoby (napr. personalizácia stránok).
 • V rámci stanoveného účelu budú správcom vykonané najmä nasledujúce operácie (činnosti) spracovania vedúce k danému účelu:
  • evidencia zákazníkov, ktorí dali súhlas so zapracovaním podľa tohto odstavca III.4.;
  • segmentácia na zasielanie vhodných ponúk;
  • segmentácia na zasielania vhodných informácii;
  •  vykonávanie prieskumu a vyhodnotenie trhu a nákupných zvyklostí zákazníkov;
  • personalizácia stránok www.salutempharma.cz;
  • zasielania obchodných komunikácií profilovaných podľa preferencií zákazníka;
  • zasielania informácií z oblasti zdravia, kozmetiky a starostlivosti o telo, vrátane pozvánok na vzdelávacie akcie a návrhov na doplnkové služby;
  • zasielania tzv. transakčných oznámení týkajúcich sa udeleného súhlasu, možnosti zapojenia sa do rozšírených programov správcu.
 • Na splnenie uvedeného účelu správca vykonáva profilovanie (segmentácia najmä podľa údajov o transakciách vykonávaných zákazníkom v e-shope, podľa jeho preferencií a podľa spôsobu, akým používa stránky www.salutempharma.cz), a to s cieľom vybrať vhodné ponuky zo strany správcu a na zaistenie lepšieho užívateľského komfortu a úplnej  funkcionality stránok.
 • Osobné údaje zákazníka sú spracovávané v rozsahu potrebnom na dosiahnutie vyššie  uvedeného účelu, a to v nasledujúcom rozsahu:
  • údaje zistené na základe transakcií uskutočnených zákazníkom v e-shope (uvedených  v odstavcoch III.1. a III.2);
  • údaje o používaní stránok www.salutempharma.cz;
  • údaje o on-line identifikátoroch (napr. IP adresa, MAC adresa, odtlačok, zariadenie či prehliadače);
  • údaje o využívaní ponúk a informácií zasielaných správcom;
  • údaje o účasti v súťažiach a akciách správcu;
  • údaje z prieskumov a ankiet správcu.
 • Právnym základom spracovania je informovaný a dobrovoľný súhlas zákazníka, ktorý je udeľovaný správcovi na vyššie uvedený účel. Zákazník je oprávnený tento súhlas kedykoľvek odvolať (bližšie  viď čl. V. týchto zásad).
 • Zákazník nie je povinný osobné údaje správcovi na tento účel poskytovať a udeľovať súhlas. Pokiaľ zákazník súhlas neudelí či udelený súhlas odvolá, nebude zo strany správcu marketingovo oslovovaný. Udelenie súhlasu nie je nutné na vykonanie transakcie v e-shope.
 • Osobné údaje zákazníka budú s  vyššie uvedeným cieľom spracovávané do doby, než zákazník odvolá súhlas, ktorý správcovi udelil, najdlhšie však po dobu 3 rokov od poslednej transakcie, ktorú zákazník v e-shope vykonal.
 • Osobné údaje zákazníka sú po odvolaní súhlasu uchovávané na základe oprávneného záujmu správcu z dôvodu preukázania súladu pri kontrolách zo strany orgánov dozoru a na obhajobu a výkon práv správcu, a to len v obmedzenom nevyhnutnom rozsahu po potrebnú dobu. ​​​​​​​
 1. Personalizácia stránok
 • S cieľom poskytovať služby najvyššej kvality a vytváranie obsahu zaujímavého pre daného zákazníka správca spracováva osobné údaje zákazníka a využíva ich na personalizáciu internetových stránok tak, aby boli čo najviac v súlade so záujmami zákazníka. Táto personalizácia spočíva napríklad v zobrazovaní naposledy pozeraného tovaru, či v návrhoch  tovaru, ktorý by pre zákazníka mohol byť zaujímavý.
 • Osobné údaje zákazníka sú spracovávané v rozsahu potrebnom na splnenie vyššie uvedeného účelu, a to v nasledujúcom rozsahu:
  • e-mail zákazníka;
  • údaje o používaní stránok www.salutempharma.cz (údaje o prezeraní tovaru a o frekvencii návštevy stránok);
  • údaje o on-line identifikátoroch (napr. IP adresa, MAC adresa, otlačok zariadenia či prehliadača).
 • Právnym základom na toto spracovanie je oprávnený záujem správcu.
 • Osobné údaje zákazníka budú na vyššie uvedený účel spracovávané po dobu 45 dní od poslednej transakcie, ktorú zákazník v e-shope vykonal.​​​​​​​
 1. Odovzdanie zrovnávačom
 • Pokiaľ zákazník udelí správcovi súhlas s odovzdaním údajov o jeho transakcii s cieľom zistenia spokojnosti zákazníka, správca poskytne e-mail zákazníka a informácie o jeho transakcii (druh, množstvo a cena tovaru) prevádzkovateľom cenových zrovnávačov Heureka.cz a Zboží.cz.
 • Prevádzkovateľom portálu Heureka.cz je spoločnosť Heureka Shopping s.r.o., IČ: 02387727, so sídlom Karolinská 650/1, Karlín, 186 00 Praha 8, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 218977.
 • Prevádzkovateľom portálu Zboží.cz je spoločnosť Seznam.cz, a.s., IČ: 26168685, so sídlom Praha 5 - Smíchov, Radlická 3294/10, PSČ 15000, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 6493.

IV. Spôsob spracovania, spracovatelia a príjemcovia

 1. Osobné údaje budú spracovávané automatizovaným i manuálnym spôsobom vlastnými zamestnancami správcu alebo osobami v postavení spracovateľov, ktorých správca zapracovaním osobných údajov poveril a s ktorými uzatvoril príslušné zmluvy o spracovaní osobných údajov (takáto osoba ďalej len „spracovateľ“). Spracovanie bude vykonávané prostriedkami výpočtovej techniky.
 2. Subjekt berie na vedomie, že správca využíva na splnenie daného účelu spracovateľov, ktorí majú prístup k nevyhnutnému rozsahu osobných údajov subjektu na splnenie svojej úlohy. Jedná sa o spracovateľa najmä z nasledujúcich kategórií:
 • osoby vykonávajúce účtovníctvo, audit, právne služby;
 • osoby poskytujúce IT služby;
 • osoby zaoberajúce sa marketingom;
 • osoby zaoberajúce sa spracovaním tlačených materiálov;
 • osoby zaoberajúce sa vývojom, predajom a servisom lekárenských systémov;
 • osoby zaoberajúce sa vývojom a implementáciou podnikových systémov;
 • osoby zaoberajúce sa vývojom webových a mobilných aplikácií;
 • osoby zaoberajúce sa on-line komunikáciou, vrátane komunikácie na sociálnych sieťach;
 • osoby zaoberajúce sa zisťovaním zákazníckej spokojnosti.
  1. Osobné údaje subjektu môžu byť poskytnuté tiež ďalším príjemcom, ktorí sú zapojení do prevádzky e-shopu. Týmito príjemcami sú najmä osoby prevádzkujúce lekárne či výdajne zdravotníckych pomôcok Salutem Pharma v ČR alebo zaisťujú prepravu zásielok či prevádzkujú zákazníkom zvolenú metódu úhrady tovaru.
  2. Aktuálny zoznam príjemcov, vrátane spracovateľov, je možné vyžiadať si na kontaktoch správcu uvedených v čl. II odst. 1 týchto zásad.
  3. Osobné údaje môžu byť rovnako poskytnuté orgánom verejnej moci oprávneným získavať osobné údaje podľa príslušných právnych predpisov. Spracovanie osobných údajov týmito orgánmi verejnej moci musí byť v súlade s použiteľnými pravidlami ochrany údajov  na daný účel spracovania.

V. Uplatnenie práv, odvolanie súhlasu

 1. Všetky otázky, poznámky či žiadosti týkajúce sa spracovania osobných údajov, a to vrátane odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov, môže subjekt smerovať na kontakty správcu uvedené v čl. II odst. 1 týchto zásad.
 2. Ak nie je otázka či žiadosť subjektu k spracovaniu osobných údajov podľa predchádzajúceho odstavca uspokojivo vybavené, či má subjekt inú otázku, môže sa obrátiť na pověřence správcu na  ochranu osobných údajov na kontaktoch uvedených v čl. II odst. 2 týchto zásad.
 3. O ukončení zasielania obchodných informácií elektronickými prostriedkami môže subjekt požiadať tiež  spôsobom uvedeným v každej jednotlivej obchodnej komunikácii.
 4. Žiadosť, otázka, odvolanie súhlasu, uplatnenie práva, požiadavku na prístup či inú požiadavku subjektu bude po prijatí správcom spracovaná bez zbytočného odkladu, v odôvodnených prípadoch najdlhšie do 1 mesiaca. Túto lehotu je možné v prípade potreby a s ohľadom na zložitosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie 2 mesiace. Odvolanie súhlasu na zasielanie obchodnej komunikácie prostredníctvom elektronických kontaktov (telefón, e-mailová adresa) bude vybavené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 7 kalendárnych dní.
 5. V prípade potreby môžu byť pri vybavovaní požiadaviek podľa tohto článku V. zásad zo strany správcu vyžadované dodatočné informácie na priradenie osoby ku konkrétnemu subjektu. V odôvodnených prípadoch na ochranu práv subjektov, môže byť požadovaná kontrola/overenie identifikácie osoby žiadateľa.
 6. Orgánom dozoru na spracovanie osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov, ktorého kontaktné údaje sú uvedené na uoou.cz. Subjekt je oprávnený podať sťažnosť na  orgán dozoru.

VI. Podrobné poučenie o právach

 1. Právo na prístup
 • Subjekt má právo získať od správcu potvrdenie, či sú jeho osobné údaje spracovávané, a pokiaľ áno, má právo požadovať informácie o účele, kategóriách, zdroji, príjemcoch, dobe spracovania, existencii práva na opravu, výmaz, obmedzenia, námietky a podanie sťažnosti na úrade dohľadu.
 • Správca má nastavené opatrenia, aby každému subjektu poskytol všetky informácie a správy o spracovaní. Správca informácie poskytne elektronicky, prípadne písomne.
 • Správca neodmietne vyhovieť žiadosti subjektu pri výkone práv subjektu, len ak nemôže vierohodne zistiť totožnosť subjektu, ku ktorému sa dotknuté údaje vzťahujú.
 • Všetky informácie, správa a úkony sú poskytované bezplatne. Pokiaľ sú žiadosti podané subjektom vyhodnotené ako zjavne nedôvodné alebo neprimerané, a najmä pokiaľ sa opakujú, môže správca buď: (i) uložiť primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií, správ alebo s vykonaním požadovaných úkonov, alebo (ii) odmietnuť žiadosti vyhovieť.
 • Pokiaľ má správca dôvodné pochybnosti o totožnosti fyzickej osoby, ktorá podáva žiadosť, môže požiadať o poskytnutí dodatočných informácií nevyhnutných na potvrdenie subjektu.​​​​​​​
 1. Právo na opravu
 • Subjekt má právo na to, aby správca bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje, ktoré sa subjektu týkajú.
 • S prihliadnutím na účely spracovania má subjekt tiež právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to i poskytnutím dodatočného prehlásenia.​​​​​​​
 1. Právo na výmaz („právo byť zabudnutý“)
 • Subjekt má právo na to, aby správca bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa subjektu týkajú, a správca má povinnosť osobné údaje bez zbytočného odkladu vymazať, pokiaľ je daný jeden z týchto dôvodov:
  • osobné údaje už nie sú potrebné pre účely, pre ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované;
  • subjekt odvolá súhlas, na ktorého základe boli údaje spracovávané, a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre ich spracovávanie;
  • subjekt vznesie námietky proti spracovaniu (podľa nižšie uvedeného „Práva vzniesť námietku“) a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody pre spracovanie;
  • osobné údaje boli spracované protiprávne;
  • osobné údaje musia byť vymazané k splneniu právnej povinnosti stanovenej v práve Európskej únie alebo členského štátu, ktoré sa na správcu vzťahuje;
  • osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti v prípade osoby mladšej ako 16 rokov, u ktorej musí na spracovanie podľa účinnej právnej úpravy dať súhlas osoba vykonávajúca rodičovskú zodpovednosť.
 • Vyššie uvedené sa neuplatní, ak je spracovanie nevyhnutné:
  • pre výkon práva na slobodu prejavu a informácie;
  • pre splnenie právnej povinnosti, ktorá vyžaduje spracovanie podľa právnych predpisov, alebo pre splnenie úkonu vykonávaného vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, ktorým je správca poverený;
  • z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia;
  • pre účely archivácie vo verejnom záujmu, pre účely vedeckého či historického výskumu či pre štatistické účely, pokiaľ  je pravdepodobné, že by vyššie uvedené právo znemožnilo alebo vážne ohrozilo splnenie cieľov uvedeného spracovania;
  • pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​4. Právo na obmedzenie spracovania

 • Subjekt má právo na to, aby správca obmedzil spracovanie, v ktoromkoľvek z týchto prípadov:
  • pokiaľ subjekt popiera presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú na to, aby správca mohol presnosť osobných údajov overiť;
  •  spracovanie  je protiprávne a subjekt odmieta výmaz osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;
  • správca už osobné údaje nepotrebuje pre účely spracovanie, ale subjekt ich požaduje pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;
  • pokiaľ subjekt vzniesol námietku proti spracovaniu, kým nebude overené, či oprávnené dôvody správcu prevažujú nad oprávnenými dôvodmi subjektu.
 • Pokiaľ bolo spracovanie obmedzené podľa vyššie uvedeného „Práva na obmedzenie spracovania“, môžu byť tieto osobné údaje, s výnimkou ich uloženia, spracované iba so súhlasom subjektu, alebo z dôvodu určenia, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov, z dôvodu ochrany práv inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Európskej únie alebo niektorého členského štátu.​​​​​​​
 1. Právo na prenositeľnosť údajov
 • Subjekt má právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, ktoré oznámil správcovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo odovzdať tieto údaje inému správcovi bez toho aby tomu správca, ktorému boli osobné údaje poskytnuté bránil, a to v prípade, keď:
  • spracovanie je založené na súhlase alebo na zmluve; alebo
  • spracovanie sa vykonáva automatizovane.
 • Predmetom „Práva na prenositeľnosť“ nie sú dáta získané činnosťou správcu.
 • Pri výkone svojho práva na prenositeľnosť údajov má subjekt právo na to, aby osobné údaje boli odovzdané priamo správcom správcovi druhému, ak je to technicky vykonateľné.
 • Výkonom vyššie uvedeného „Práva na prenositeľnosť údajov“ nie je dotknuté vyššie uvedené „Právo na výmaz“.
 • Vyššie uvedeným „Právom na prenositeľnosť údajov“ nesmú byť nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb.​​​​​​​
 1. Právo vzniesť námietku
 • Z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie subjektu, má subjekt právo kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú a ktoré sú spracovávané na základe právneho dôvodu spočívajúcom v oprávnenom záujme správcu.
 • Pokiaľ sú osobné údaje spracované pre účely priameho marketingu (na základe oprávneného záujmu), má subjekt právo vzniesť kedykoľvek námietku proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, na takýto účel, čo zahŕňa i profilovanie, pokiaľ sa týka priameho marketingu. Pokiaľ vznesie subjekt námietku proti spracovaniu pre účely priameho marketingu, nebudú už osobné údaje pre tieto účely spracovávané.
 • Pokiaľ sú osobné údaje spracovávané pre účely obrany proti nárokom subjektu, vymáhanie pohľadávok správcu, k doloženiu súladu pri vykonávaní kontroly zo strany orgánu dozoru, má subjekt právo vzniesť kedykoľvek námietku. Správca na základe tejto námietky preskúma spracovanie a osobné údaje ďalej nespracováva, ak nebudú existovať závažné oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré prevažujú nad záujmami alebo právami a slobodami subjektu údajov, alebo pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.​​​​​​​
 1. Automatizované individuálne rozhodovanie, vrátane profilovania
 • Subjekt má právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní, vrátane profilovania, ktoré má pre subjekt právne účinky alebo sa ho obdobným spôsobom významne dotýka.
 • Profilovanie, ktoré je správcom vykonávané, nemá pre subjekt právne účinky, ani sa ho významne nedotýka.
×

TOP